Regulamin konkursu „Poczwórny Koci Konkurs”

Tu jesteś:Regulamin konkursu „Poczwórny Koci Konkurs”

Regulamin konkursu „Poczwórny Koci Konkurs”

1. Postanowienia ogólne
1.1. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyłącznie w Internecie na stronach: https://youtube.com i/lub https://www.facebook.com/bylemtutonyhalik i/lub https://www.instagram.com/bylemtutonyhalik.
1.2. Organizatorem konkursu są właściciele strony znajdującej się pod adresem https://btth.pl.
1.3. Konkurs nie jest organizowany ani sponsorowany przez firmy Facebook ani Google.
1.4. Organizator oświadcza, że konkurs nie podlega ustawie o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn/zm z dn. 29/07/1992).
2. Warunki uczestnictwa w konkursie
2.1. Aby wziąć udział w konkursie należy mieć skończone 18 lat.
2.2. Aby wziąć udział w konkursie należy rozwiązać przynajmniej jedno z zadań konkursowych opisanych poniżej:
2.2.1. Aby rozwiązać „Zadanie 1” należy pod do dowolnym filmem video opublikowanym w serwisie YouTube przez użytkownika btth.tv (https://www.youtube.com/user/btthTV) umieścić kreatywny komentarz dotyczący komentowanego filmu oraz należy być subskrybentem kanału użytkownika „btth.tv” na YouTube. Zadanie można rozwiązywać nieograniczoną ilość razy w czasie trwania konkursu.
2.2.2. Aby rozwiązać „Zadanie 2” należy pod filmem video pt. „Poczwórny Koci Konkurs” opublikowanym w serwisie YouTube przez użytkownika btth.tv (https://www.youtube.com/user/btthTV) umieścić komentarz, w którym wskazuje się miejsce w Japonii, które warto odwiedzić z dzieckiem oraz uzasadnia się wybór oraz należy być subskrybentem kanału użytkownika „btth.tv” na YouTube. Zadanie można rozwiązywać nieograniczoną ilość razy w czasie trwania konkursu.
2.2.3. Aby rozwiązać „Zadanie 3” należy umieścić w serwisie Instagram (https://www.instagram.com) zdjęcie konkursowe na temat „Koty i Japonia” oraz opatrzyć je w opisie hashtagami #kociesciezkijaponia oraz #bylemtutonyhalik oraz należy być obserwatorem konta „bylemtutonyhalik” (https://www.instagram.com/bylemtutonyhalik) na Instagramie. Zadanie można rozwiązywać nieograniczoną ilość razy w czasie trwania konkursu.
2.2.4. Aby rozwiązać „Zadanie 4” należy w komentarzu pod postem konkursowym (https://www.facebook.com/bylemtutonyhalik) zaproponować destynację podróżniczą – miejsce w Japonii zawiązane w jakiś sposób z kotami i uzasadnić wybór oraz być danem fanpage „Byłem tu. Tony Halik.” (https://www.facebook.com/bylemtutonyhalik) na Facebooku. Zadanie można rozwiązywać nieograniczoną ilość razy w czasie trwania konkursu.
2.3. Przystąpienie do konkursu następuje z chwilą spełnienia następującej czynności: podanie rozwiązania zadania konkursowego na któreś ze stron: https://youtube.com i/lub https://www.facebook.com/bylemtutonyhalik i/lub https://www.instagram.com/bylemtutonyhalik.
2.4. Biorąc udział w konkursie, uczestnik oświadcza, że wyraża chęć uczestnictwa w konkursie organizowanym przez autorów strony znajdującej się pod adresem https://btth.pl, a także oświadcza, że zapoznał się i akceptuje Regulamin konkursu „Poczwórny Koci Konkurs”.
2.5. Biorąc udział w konkursie, uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym autorem zgłaszanego zdjęcia lub komentarza i przysługują mu autorskie prawa majątkowe do zdjęcia/zdjęć lub tekstów, które nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich. Praca/e złożona/e na konkurs nie zagrażają ani nie naruszają praw osób trzecich oraz została/y wykonana/e samodzielnie. Oświadcza, że praca/e złożona na konkurs nie była/y nigdzie wcześniej publikowana/e i przedstawiana/e na innych konkursach.
2.6. Biorąc udział w konkursie, uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatne udzielenie licencji niewyłącznej do zgłoszonych prac na rzecz organizatora, bez ograniczeń czasowych, ilościowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631, z późn. zm.), w tym w szczególności: w zakresie zapisu magnetycznego; w zakresie użyczenia; w zakresie rozpowszechniania prac – publicznego wystawienia prac na stronie znajdującej się pod adresem https://btth.pl/ oraz umieszczenie w materiałach audio-wizualnych na stronie https://youtube.com w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w czasie przez siebie wybranym oraz wyraża zgodę na wykonywanie praw autorskich zależnych, w szczególności na twórcze przekształcanie, przerabianie i adaptowanie całości lub fragmentów prac; wielokrotne publikowanie (oraz publikowanie imienia i nazwiska autora i/lub nicku/pseudonimu) w materiałach promocyjnych związanych z konkursem oraz udostępniania na stronach internetowych, portalach internetowych.
2.7. Biorąc udział w konkursie, uczestnik oświadcza, że posiada zgodę osób, których wizerunek jest przedstawiony w przekazanych pracach, na wykorzystanie bezpłatnie przez organizatora konkursu tego wizerunku w celu upowszechnienia wiedzy o stronie znajdującej się pod adresem https://btth.pl/ oraz kanału btth.tv na stronie https://youtube.com w materiałach promocyjnych związanych z konkursem oraz udostępniania na stronach internetowych, portalach internetowych.
3. Zasady i przebieg konkursu
3.1. Konkurs trwa (zgłoszenia można zgłaszać) od 03.07.2021 r. do 11.07.2021 r. (do godz. 23:59 czasu środkowoeuropejskiego letniego GMT + 02:00).
3.2. Aby wziąć udział w konkursie, należy spełnić czynności opisane w punktach 2.2. oraz 2.3. niniejszego Regulaminu.
4. Nagrody i zasady ich przyznawania
4.1. Zgłoszenia uczestnicy publikują na stronach: https://youtube.com i/lub https://www.facebook.com/bylemtutonyhalik i/lub https://www.instagram.com/bylemtutonyhalik.
4.2. W konkursie wygrywają cztery osoby, autorzy zgłoszeń, wskazane przez organizatorów konkursu. Na każde ogłoszone zadanie konkursowe przypada jeden zwycięzca.
4.3. Nagrodą w konkursie jest egzemplarz książki pt. „Kocie ścieżki. Japonia” wydanej przez Wydawnictwo Mamania.
4.4. Imiona i nazwiska lub nicki/pseudonimy zwycięzców (widoczne w serwisie Facebook) zostaną podane w dniu 14.07.2021 r. na blogu pod adresem https://btth.pl.
4.5. Organizator zastrzega sobie możliwość ponownego opublikowania prac konkursowych na stronie https://btth.pl lub na dowolnej stronie i portalach internetowych oraz umieszczenie ich w materiałach audio-wizualnych na stronie https://youtube.com  (za uznaniem autorstwa – imiona i nazwiska i/lub nicki/pseudonimy wskazane przez autorów prac).
4.6. O przyznaniu nagrody uczestnik zostanie poinformowany przez organizatora za pośrednictwem strony  https://btth.pl w dniu 14.07.2021 r.
4.7. Warunkiem zrealizowania nagrody, jest wysłanie przez uczestnika wiadomości poprzez komunikator w serwisie Facebook do organizatora (na konto fanpage https://www.facebook.com/bylemtutonyhalik), zawierającej dane teleadresowe do wysyłki nagrody, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu. W przypadku braku wiadomości nagroda zostaje przekazana kolejnemu, wytypowanemu przez organizatora uczestnikowi konkursu.
4.8. W przypadku, kiedy osoba nominowana do wygranej posługuje się w danym serwisie (Facebook, Instagram, YouTube) pseudonimem, organizator może żądać potwierdzenia faktu, że dane konto należy do danej osoby. W takim wypadku będzie to warunkiem wymaganym do wydania nagrody.
4.9. Koszty przesyłki nagrody (na terenie Rzeczpospolitej Polski) pokrywa organizator konkursu.
4.10. W przypadku, kiedy na dane zadanie konkursowe nie zostaną zgłoszone żadne ważne zgłoszenia, organizator zastrzega sobie prawo do przeniesienia nagrody do innej kategorii zadaniowej.
5. Postanowienia końcowe
5.1. Zarówno uczestnicy konkursu jak i organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.
5.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
5.3. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia konkursu.
5.4. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie, które wchodzą w życie w momencie publikacji.
Autor: | 2021-07-03T19:29:37+02:00 03.07.2021|Kategorie: Regulamin|Możliwość komentowania Regulamin konkursu „Poczwórny Koci Konkurs” została wyłączona

O autorze:

Pracuje na Politechnice Warszawskiej jako adiunkt. W wolnym czasie bloguje o podróżach i gotowaniu; z uporem maniaka uczy się japońskiego i chińskiego. Ładnie narysuje i rewelacyjnie gotuje! Ma bzika na punkcie swoich 2 kotów…